Học văn phạm


A lot of, lots of, plenty of, a large amount of, a great deal of (Ms. Ha - 15-12-2010)
A lot of, lots of, plenty of, a large amount of, a great deal of

 

Những cách diễn đạt trên đều mang nghĩa tương tự như: much, many và most, nhưng về mặt ngữ pháp thì không hẳn giống nhau. Theo sau các từ a lot, lots, plenty, a large amount và a great deallà giới từ Of.

 

 

 

 • Plenty of shops open on Sunday mornings. (không phải là: Plenty shops …)
 • Many shops open on Sunday mornings. (không phải là: Many of shops )
 • There is not a lot of rice left. (không phải là: There is not a lot rice left.)
 • There is not much rice left. (không phải là: There is not much of rice left.)

A lot of - lots of

Không có sự khác nhau nhiều giữa a lot of và lots ofA lot of và lots of đều mang tính chất thân mật, suồng sã, đứng trước danh từ không đếm được, danh từ số nhiều, và trước đại từ. Khi a lot of / lots of đứng trước chủ ngữ số nhiều, thì động từ cũng chia tương ứng với dạng số nhiều

 • A lot of my friends live abroad.
 • Lots of time is needed to learn a language.

Plenty of

Plenty of mang nghĩa : “đủ và nhiều hơn nữa”, theo sau đó là danh từ không đếm được và danh từ số nhiều

 • There is plenty of time.
 • Plenty of shops accept credit cards.

A large amount of, a great deal of , a large number of

Cách diễn đạt này mang tính tương đối trang trọng. Sau A large amount of và a great deal oflà danh từ không đếm được.

 • She has spent a great deal of time in Europe.

Sau A large number of là trước danh từ số nhiều, và động từ theo sau nó cũng chia theo chủ ngữ số nhiều:

 • A large number of issues still need to be addressed.

Động từ FEEL (Ms.Ha - 15-12-2010)

Động từ FEEL

Sau động từ Feel có thể là tính từ hoặc danh từ

 • A baby’s hand feels smooth.
 • I always feel sleepy on Mondays.
 • When she realized what she had done, Alice felt (= thought that she was) a complete idiot.

Feel có thể được dùng với chủ ngữ chỉ người (I, you …) để nói về cảm giác đang có tại một thời điểm nào đó. Có thể dùng ở cả dạng hiện tại đơn và tiếp diễn. Chỉ có một sự khác biệt nhỏ

 • feel fine. (= I am feeling fine.)
 • Do you feel happy? (= Are you feeling happy?)
 • ‘How are you feeling?’ ‘Not too bad, but I still have a slight headache.’

Feel có thể được dùng với chủ ngữ chỉ vật, có nghĩa là “mang lại cho ta cảm giác” gì đó. Trong trường hợp này, người ta không dùng với thì tiếp diễn

 • A baby’s hand feels smooth. (NOT … is feeling smooth.)
 • That feels nice. (NOT … is feeling nice.)

FEEL LIKE; FEEL AS IF/THOUGH

Feel like something có nghĩa là “có mong muốn/ ước muốn cái gì/làm gì đó”. Thường sau đó sẽ là động từ dạng V-ing

 • feel like (having) a drink. (= I would like to have a drink.)
 • feel like going for a walk. (= I would like to go for a walk.)
 • He was so rude. I felt like slapping his face. (= I wanted to slap him.)
 • felt like crying. (= I wanted to cry.)

Sau feel like có thể là một mệnh đề, mang nghĩa tương tự với as if/ as though.

 • She felt like she was in a dream. (= It seemed as if she was in a dream.)

So sánh với:

 • felt like swimming. (= I wanted to swim.)
 • I felt like/as if I was swimming. (= It seemed as if I was swimming.)

FEEL VỚI VAI TRÒ LÀ ĐỘNG TỪ THƯỜNG

Theo sau động từ Feel là một tân ngữ, thường nói tới cảm giác về mặt thể chất (cảm nhận qua các giác quan)

 • He gently felt the smoothness of her cheek.
 • Just feel how cold my hands are.

Sau tân ngữ ta cũng có thể dùng động từ dạng V- ing

 • I could feel a chill running down my spine.
 • He could feel the sweat trickling down his neck.

Feel thường được dùng để bày tỏ ý kiến phản hồi, theo sau đó là mệnh đề That

 • feel certain that I am right.
 • She felt that she could no longer carry on.
 • felt that she was lying to me.
 • felt that she was arrogant.

MAY/MIGHT (Ms. Ha - 12-11-2010)
MAY / MIGHT A. Chúng ta dùng may và might để nói về những hành động hay sự việc có thể xảy ra ở tương lai: Ex: 1/ I haven’t decided yet where to spend my holidays. I may go to Ireland. (=perhaps I will go to Ireland) Tôi vẫn chưa quyết định đi nghỉ ở đâu. Có thể tôi đi Ireland. (=có lẽ tôi sẽ đi Ireland) 2/ Take an umbrella with you when you go out. It might rain later. (=perhaps it will rain) Nhớ mang theo dù khi bạn ra ngoài. Trời có thể mưa đó. (=có lẽ trời sẽ mưa) 3/ The bus doesn’t always come on time. We might have to wait a few minutes. (=perhaps we will have to wait) Xe buýt không phải lúc nào cũng đúng giờ. Chúng ta có thể phải chờ một vài phút. (có lẽ chúng ta phải chờ) => Dạng phủ định của may và might là may not và might not (mightn’t): Ex: 1/ Ann may not come to the party tonight. She isn’t well. (=perhaps she will not come) Có thể Ann không đi dự tiệc tối nay. Cô ấy không khỏe. (=có lẽ cô ấy sẽ không đến) 2/ There might not be a meeting on Friday because the director is ill. (perhaps there will not be a meeting) Buổi họp ngày thứ sáu có thể không diễn ra bởi vì ông giám đốc bị ốm. (có lẽ sẽ không có buổi họp) B Thường chúng ta có thể dùng may hay might đều được cả. Bạn có thể nói: 1/ I may go to Ireland hay I might go to Ireland. Tôi có thể sẽ đi Ireland. 2/ Jane might be able to help you hay Jane may be able to help you. Jane có thể sẽ sẵn sàng để giúp anh. => Nhưng chúng ta chỉ dùng might (không dùng may) khi sự việc là không xảy ra (unreal situation): If I knew them better, I might invite them to dinner. Nếu tôi biết họ rõ hơn, tôi có thể mời họ dùng bữa tối. (Đây là tình huống không xảy ra bởi vì tôi đã không quen biết họ nhiều, vì vậy tôi sẽ không mời họ, may không được dùng trong câu này) C Ta cũng có thì tiếp diễn (continuous) may/might be -ing. Hãy so sánh với will be -ing: 1/ Don’t phone at 8.30. I’ll be watching the football on television. Đừng gọi điện lúc 8 giờ 30. Lúc đó tôi đang xem bóng đá trên truyền hình. 2/ Don’t phone at 8.30. I might be watching (hay I may be watching) the football on television. (perhaps I’ll be watching it) Đừng gọi điện lúc 8 giờ 30. Lúc đó có thể tôi đang xem bóng đá trên truyền hình. => Ta có thể dùng may/might be -ing cho những kế hoạch có thể được thực hiện: 1/ I’m going to Ireland in July. (for sure) Tôi sẽ đi Ireland vào tháng bảy. (chắc chắn đi) 2/ I may be going (hay I might be going) to Ireland in July. (possible) Tôi có thể sẽ đi Ireland vào tháng bảy. (chưa chắc đi) => Nhưng bạn cũng có thể nói “I may go (hay I might go) to Ireland…” mà nghĩa chỉ thay đổi không đáng kể. D Might as well/may as well Hãy xem ví dụ sau: 1/ Helen and Clara have just missed the bus. The bus runs every hour. Helen và Clara đã nhỡ chuyến xe buýt. Xe buýt chạy mỗi giờ. 2/ What shall we do? Shall we walk? Chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Chúng ta sẽ đi bộ? 3/ We might as well. It’s a nice day and I don’t want to wait here for an hour. Chúng ta có lẽ phải làm như vậy thôi. Thật là một ngày đẹp trời và tôi không muốn phải chờ đây một giờ nữa. 4/ “(We) might as well do something” = (Chúng ta) nên làm một việc gì đó bởi vì không có giải pháp nào tốt hơn và không có lý do gì để không làm việc đó. => Bạn cũng có thể nói “may as well” 1/ A: What time are you going? Mấy giờ bạn sẽ đi? B: Well, I’m ready, so I might as well go now. (hay … I may as well go now) Được tôi đã sẵn sàng, tôi đi ngay bây giờ đây. 2/ The buses are so expensive these days, you might as well get a taxi. (taxis are just as good, no more expensive) Gần đây đi xe buýt trở nên đắt đỏ quá, bạn tốt hơn nên đi taxi đi. (= taxi vừa tốt vừa không đắt hơn)